Allmänna villkor – checkout

Version 2.0
Senast uppdaterad: 2023-03-21

”Qvickly” är ett varumärke som används av Billmate AB (556918-4129) Billmate AB benämns nedan som ”Qvickly”.  

Definitioner och uttryck i dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) som används i Samarbetsavtalet ska, om inte annat uttryckligen anges, ha samma innebörd i Allmänna Villkoren.

1. QVICKLYS TJÄNSTER 

1.1 Qvickly erbjuder Säljföretag två (2) tjänster för fakturering: 

a) Säljföretag kan överlåta hela fordran genom ett så kallat fakturaköp. Qvickly övertar i samband med överlåtelsen kreditrisken. Fordran betalas ut till Säljföretaget vid nästkommande utbetalningstillfälle i enlighet med avsnitt 4. Tjänsten innefattar fakturaregistrering, fakturautskick samt påminnelse- och inkassohantering. Överlåtelsen sker med 14 dagars kredittid för fakturor utställda mot privatpersoner samt 30 dagars kredittid för fakturor utställda till företag.

b) Säljföretaget kan överlåta administrationen av fordran till Qvickly. Säljföretaget står själv för kreditrisken och utbetalning sker först vid det tillfälle Kunden betalat fordran till Qvickly. I tjänsten ingår fakturaregistrering, reskontrabevakning, hantering av kreditfakturor och påminnelsehantering. Vill Säljföretaget driva fordran vidare efter påminnelse tillämpas externt inkassoavtal (se Tilläggstjänster i Samarbetsavtalet).

 2. QVICKLYS ÅTAGANDEN

2.1 Qvickly ansvarar för all kreditprövning, fakturering, administration och service avseende tjänsterna fakturaköp samt fakturaservice. Om Säljföretaget inte ger Qvickly detaljerad och aktuell information om köpta varor, avgifter och/eller varor som returneras/avbokats, kan Qvickly hänvisa sådana kundfrågor till Säljföretaget. När det gäller förvärvade fordringar kommer Qvickly att hantera kravhantering och eventuell administration.  

2.2 Qvickly bär kreditrisken och – i det fall det är särskilt avtalat – bedrägerisrisken för förvärvade fordringar, med undantag för de fall som anges i avsnitt 6 och 8. Om Qvickly bär bedrägerisrisken tillämpas villkoren i avsnitt 17. 

2.3 Qvickly tillhandahåller kundvillkor avseende betalsätten till Kunderna i samband med Tjänsterna, dvs. före, i samband med och efter Kundens köp vid Säljföretagets webbsida. Qvickly kan, efter eget gottfinnande, ändra kundvillkor och annat kundrelaterat material (t.ex. avtal, formulär eller information om betalsätt). Qvickly ansvarar för att tillse att kundvillkor och övrigt kundrelaterat material överensstämmer med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. 

2.4 Qvickly ska, efter att ha mottagit en elektronisk notifiering från Säljföretaget, skicka betalningsinformation och andra betalningsrelaterade meddelanden via e-post till Kunder. Betalningsinformation ska skickas i form av fakturor enligt Qvicklys formkrav.  

2.5 Qvickly ska tillhandahålla Säljföretaget ett onlinesystem för betalningsadministration samt de inloggningsuppgifter som erfordras. 

2.6 Qvickly ska tillhandahålla Säljföretaget kundtjänst enligt det paket som valts. Kundtjänstens öppettider kan variera över tid och se olika ut beroende på typ; telefon och mail. 

3. PRISER OCH AVGIFTER

3.1 Priser och avgifter i samband med fakturaköp och fakturaservice framgår av Prislista enligt Samarbetsavtalet. Samtliga priser är exklusive moms. 

3.2 Qvickly äger rätt att ensidigt justera de i Avtalet angivna priserna och avgifterna. Qvickly ska meddela Säljföretaget skriftligen senast en 30 dagar innan dessa justeringar träder i kraft. 

3.3 Säljföretaget ska vara förpliktigat att erlägga avgifter till underleverantörer eller affärspartners till Qvickly i fall då sådana avgifter förekommer.  

3.4 För fakturerade avgifter som förfallit till betalning, ska Qvickly påföra en dröjsmålsränta om två (2) procentenheter per månad. 

3.5 Qvickly förbehåller sig rätten att under Avtalets löptid fakturera ej debiterade avgifter. 

3.6 Qvickly förbehåller sig rätten att vid ökade kostnader för porto vid utlandsfakturering tilläggsdebitera Säljföretaget dessa merkostnader.  

3.7 Qvickly förbehåller sig rätten att vid förlängning av Kunds fakturalöptid, t.ex. på grund av utebliven eller försenad leverans från Säljföretaget, tilläggsdebitera Säljföretaget ytterligare avgifter. 

3.8 Priser och avgifter i samband med kortbetalning utan inlösen samt Swish framgår av Prislista enligt Samarbetsavtalet. Samtliga priser är exklusive moms. 

3.9 Priser och avgifter i samband med Direktbetalning / Bankbetalning via Trustly debiteras direkt via Trustly och kräver ett externt avtal med Trustly. Qvickly debiterar ej avgifter för detta betalsätt.

4. UTBETALNING

4.1 Utbetalning av i) förvärvslikvid för fordringar som överlåtits till Qvickly inom ramen för fakturaköp och ii) betalningar som Qvickly mottagit inom ramen för fakturaservice samt iii) kortbetalningar med inlösenavtal, sker en (1) gång per vecka. Qvickly förbehåller sig rätten att ensidigt justera utbetalningstillfällen samt utbetalningsfrekvens. 

5. SÄLJFÖRETAGETS ÅTAGANDEN

5.1 Säljföretaget bör presentera och marknadsföra Qvicklys betallösningar genom att visa Qvicklys logotyp och logotyperna för Tredjepartsleverantörer. I samband med annan marknadsföringsverksamhet som innehåller en hänvisning till Qvickly eller Qvicklys tjänster ska Säljföretaget i förväg samordna sådan marknadsföring med Qvickly genom att kontakta Qvickly. Vid marknadsföring av Qvickly eller Qvicklys tjänster ska Säljföretaget observera och följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter. 

5.2 För varje förändring hos Säljföretaget som ska registreras hos Bolagsverket (t.ex. nya verkliga huvudmän, företrädare och/eller ledningspersoner) ska Säljföretaget i samband med att förändringen anmälts till Bolagsverket, omgående underrätta Qvickly om förändringen. Säljföretaget ska översända en kopia av det nya registreringsbeviset till Qvickly snarast efter att detta erhållits från Bolagsverket. Säljföretaget förbinder sig därutöver att till Qvickly anmäla alla andra väsentliga förändringar som s förändringar som sker hos Säljföretaget avseende: i) dess ägarstruktur, ii) väsentliga förändringar av Säljföretagets verksamhet och de produkter/tjänster som Säljföretaget tillhandahåller, iii) övriga väsentliga förändringar som kan påverka Säljföretagets förmåga att efterleva de skyldigheter som följer av Avtalet. 

5.3 Säljföretaget ska på begäran av Qvickly översända årsredovisningar för sin rörelse. Därutöver ska Säljföretaget, på Qvicklys begäran, lämna alla relevanta upplysningar i övrigt om sin verksamhet som Qvickly rimligen behöver för att uppfylla krav i gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt för att Qvickly, enligt eget gottfinnande, ska kunna tillhandahålla Tjänsterna. 

5.4 Qvickly ska ges möjlighet att godkänna de betalningsvillkor Säljföretaget uppställer mot sina Kunder. 

5.5 Qvickly ska tillställas fakturor före utsändandet till kund. Fakturor ska numreras och vara utformade enligt Qvicklys riktlinjer. 

5.6 Säljföretaget ska på sin webbsida tillhandahålla följande information: (a) Säljföretagets namn (namnet ska vara detsamma som uppgetts till Qvickly i Samarbetsavtalet). (b) Land där Säljföretaget har sin hemvist. (c) Beskrivning av erbjudna varor och tjänster. (d) Priser. (e) Transaktionsvaluta. (f) Skatter och andra myndighetspålagor. (g) Köpevillkor i form av reklamationsregler, retur- och återbetalningsregler samt leveransvillkor. (h) Fraktkostnader. (i) Kundtjänstkontakt, e-postadress och telefonnummer. (j) Säljföretagets besöksadress. (k) Eventuella exportrestriktioner. (l) Övriga uppgifter enligt vid var tid gällande lagar, förordningar och föreskrifter. 

5.7 Kunden ska i köpprocessen innan korttransaktion godkänns ha möjlighet att få information om reklamationsregler, retur- och återbetalningsregler samt aktivt godkänna dessa.  

5.8 Säljföretaget ska tillhandahålla korrekt information och tillse att all information är förenlig med och uppfyller kraven i vid var tid gällande lagar, förordningar, föreskrifter och varumärkesbolagens regelverk samt uppdatera informationen löpande. 

5.9 Säljföretaget ska tydligt separera Qvicklys betallösningar så att Kunden kan identifiera när kommunikation sker med Qvickly respektive Säljföretaget.  

5.10 Vid försäljning av högriskvaror som till exempel; hemelektronik, klockor, smycken och presentkort är Säljföretaget medveten om sin riskexponering för bedrägliga korttransaktioner då detta är varor som ofta utsätts för kortbedrägerier. Mottagningsbevis på leveranserna krävs.  

5.11 Säljföretaget förbinder sig att, om Qvickly så anmodar, på egen bekostnad implementera eller införskaffa system för att förhindra bedrägliga beställningar. 

5.12 Säljföretaget ansvar för: (a) Att de fordringar som omfattas av Tjänsterna inte är oriktigt grundade, tvistiga eller tvivelaktiga samt att inte oskäliga avtalsvillkor tillämpas. Säljföretaget ansvarar utöver detta för att Kunden är riktigt identifierad. (b) Att Kunden inte gentemot Säljföretaget och/eller Qvickly äger kvittningsgill motfordran eller på annat sätt äger rätt att göra avdrag utöver vad som framgår av fakturan. (c) Att fakturans förfallotid inte i något fall överstiger avtalad förfallotid, om inte annan förfallotid uttryckligen godkänts av Qvickly. (d) Att det inte råder tvist angående fordran samt att Säljföretaget inte känner till några förhållanden som kan leda till tvist. (e) Att fakturan ej överlåtits, försålts eller pantförskrivits till annan än Qvickly. 

(f) Att inga överlåtna fakturor är riktade mot dotter-, moderbolag eller annat företag med vilken Säljföretaget står i ekonomisk intressegemenskap eller person hos ett sådant företag eller hos Säljföretaget. (g) Att på ej överlåtna fakturor, ange på fakturan dröjsmålsränta vid försenade betalningar. Räntan ska utgå från förfallodagen och som minimum beräknas till vid varje tillfälle vid var till gällande referensränta + två (2) procentenheter per månad. (h) Att i övrigt inget avtal eller annan överenskommelse som strider mot fakturavillkoren eller som på annat sätt kan föranleda Qvickly ekonomiska skada, föreligger eller kommer att träffas och innebär att Qvickly drabbas av ökade kostnader avseende åtgärder enligt Avtalet. (i) Att omedelbart meddela Qvickly om leveransförseningar, returer eller annat som kan ha inverkan på Kundens vilja att betala fordran inom avtalad kredittid. (j) Att endast överlåta fakturor som avser Kundens köp av tjänster eller digitala varor om köp har verifierats med e-legitimationen BankID. (k) Att Kund aktivt i Qvicklys betallösningar ska markera att Kunden förstått Qvicklys villkor samt att angiven e-postadress är korrekt och får användas för fakturering. (l) Att inte nyttja Qvicklys betallösningar till aktiviteter utanför ramarna för Säljföretagets kärnverksamhet. I det fall missbruk upptäcks kan Qvickly begära återköp av fakturan. (m) Att vid användning av Qvicklys betallösningar ska Säljföretaget följa Qvicklys riktlinjer samt tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter. (n) Att Säljföretaget ska stoppa specifik order/utlämning av vara/tjänst i det fallet Qvickly har kontaktat Säljföretaget och meddelat att detta ska ske. 

(o) Att Kunden erhåller ett kundkvitto via e-post innehållande följande information: i. Ordet kvitto i rubriken, ii. Säljföretagets marknadsnamn (namnet ska vara detsamma som uppgetts i Avtalet till Qvickly), iii. Säljföretagets telefonnummer och e-postadress till kundtjänst, iv. Säljföretagets webbsida, v. Trunkerat kontokortsnummer. vi. Korttransaktionens belopp tillsammans med transaktionsvaluta, vii. Transaktionsdatum och klockslag, viii. Unikt transaktionsnummer/ordernummer som identifierar transaktionen, ix. Erhållet kontrollnummer från auktorisation, x. Upplysning om att det avser en internettransaktion, xi. Transaktionstyp (köp eller retur). xii. Beskrivning av beställda varor/tjänster, xiii. Retur- och återbetalningsregler, xiv. Bekräftelse att Kunden accepterat Säljföretagets köpevillkor, xv. Övriga uppgifter enligt vid var tid gällande svenska lagar, förordningar och föreskrifter. 

5.13 Säljföretaget ansvarar för att skaffa de externa avtal som krävs i samband med vissa betalsätt, exempelvis Swish.

6. RÄTT TILL BETALNING OCH KVITTNING

6.1 Gör Kunden invändning mot fordran ska den part som mottagit invändningen omedelbart meddela den andra parten. Gör Kunden invändning mot Säljföretagets fordran som överlåtits till Qvickly innan fordrans förfallodag, ska Säljföretaget återköpa fordran på de betalningsvillkoren som anges i villkoren för fordran. Säljföretaget ska då till Qvickly erlägga hela fordrans kapitalbelopp. Fordrans kapitalbelopp ska belasta Säljföretagets klientmedelskonto och kan komma att faktureras Säljföretaget. Om invändningen görs efter förfallodag ska Säljföretaget genast återköpa fakturan. Qvickly är skyldig att alltid snarast informera Säljföretaget om reklamationer och andra invändningar från Kunder. 

6.2 Kreditfakturor accepteras om inbetalning av motsvarande belopp görs av Säljföretaget till Qvickly inom 30 dagar från det att kreditfakturan godkänts av Qvickly. Om skillnad uppstår mellan krediterat och inbetalt belopp äger Qvickly rätt att ta lämnad säkerhet i anspråk omedelbart. 

6.3 Fullgör Säljföretaget inte sina skyldigheter enligt punkten 6.1 äger Qvickly rätt att debitera dröjsmålsränta med två (2) procentenheter per månad från förfallodagen jämte påminnelseavgift. 

6.4 För returer adresserade Qvickly debiterar Qvickly Säljföretaget för eventuella porto- och/eller fraktkostnader. 

6.5 Fakturor utställda till ideella-, ekonomiska-, eller andra föreningar överlåtes med regressrätt till Qvickly. Vid eventuella invändningar eller dylikt förbehåller sig Qvickly rätten att nyttja regress avseende fordran. Fordrans kapitalbelopp belastas då på Säljföretagets klientmedelskonto och kan komma att faktureras Säljföretaget. 

6.6 Vid uppsägning av en av Parterna förbehåller sig Qvickly rätten att kvarhålla utbetalningar till Säljföretaget till dess Qvickly kontrollerat statusen för utestående fordringar. Vid uppsägning förbehåller sig Qvickly rätten att fakturera eventuella fordringar Qvickly har mot Säljföretaget. 

6.7 Qvickly förbehåller sig rätten att tillfälligt kvarhålla utbetalningar till Säljföretaget i) som motsvarar det skadeståndsbelopp/ökade risker som Qvickly kan exponeras för om Säljföretaget väsentligt eller, efter en varning, upprepade gånger inte uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet, eller ii) om Qvickly rimligen misstänker att Säljföretagets ekonomiska situation har försämrats avsevärt. Qvickly förbinder sig att informera Säljföretaget om orsaken till att utbetalningarna kvarhålls. I det fallet Qvickly kan kvarhålla sådana utbetalningar till dess att Parterna har kommit överens om en lösning alternativt om Säljföretaget har lämnat tillräckliga bevis för en sund ekonomisk situation. 

6.8 Qvickly kan, efter eget gottfinnande, kvitta belopp som Qvickly är skyldig Säljarföretaget mot eventuella krav som Qvickly kan ha mot Säljföretaget. 

6.9 Om Qvickly säger upp Avtalet enligt avsnitt 15 har Qvickly rätt att, efter avdrag för avgifter eller andra avgifter som Qvickly har rätt att kräva enligt Avtalet, överlåta samtliga fordringar till Säljföretaget som har förvärvats och att kräva återbetalning från Säljföretaget.

7. FELAKTIGA BETALNINGAR

7.1 Betalningar felaktigt gjorda direkt till Säljföretaget ska omedelbart meddelas till Qvickly. Säljföretaget ska i en sådan situation meddela Kunden att fortsättningsvis erlägga betalning direkt till Qvickly samt genast betala fordran alternativt kreditera fordran. 

8. RETURNERINGAR AV FORDRINGAR

8.1 Qvickly har rätt att nyttja regress avseende fordringar gentemot Säljföretag enligt följande: (a) Fordringar där leverans av varorna eller tjänsterna inte har utförts alls, har orimligt försenats eller har utförts till en annan adress än den som Qvickly godkände vid tidpunkten för respektive köp. (b) Om villkoren enligt avsnitt 5.12 inte är uppfyllda. (c) Fordringar där säljaren inte har följt Qvicklys gällande Fraktpolicy samt fordringar avseende varor/tjänster som inte kan levereras i enlighet med sådana leveransrutiner. Detta gäller endast där Kunden insisterar på att densamma inte har lagt ordern eller insisterar på att inte mottagit varorna, eller om det annars inte är klart vilka har mottagit varorna/tjänsterna. Fraktpolicyn kommer att tillhandahållas på begäran eller kan hittas på Qvicklys webbsida. d) Fordringar där Säljföretaget inte uppfyller kraven enligt avsnitt 9 och 10 eller där Säljföretaget i samband med fakturering, aktivering eller på annat sätt bryter mot Avtalet. (e) Fordringar där Kunden har utnyttjat sin lagliga rätt att ångra/avbryta sitt köp och/eller avtal med Qvickly, eller där Säljföretaget har utökat Kundens rätt till returnering av varor eller tjänster som överstiger vad som anges i tillämpliga konsumenträttslig lagstiftning. (f) Fordringar i samband med vilka Säljföretaget har infört villkor i förhållande till Kunder som avviker från de villkor som Qvickly tillhandahåller. (g) Fodringar som Kronofogdemyndigheten vid en översiktlig kontroll anser kan antas vara ett ogrundat eller obefogat krav och därför behandlar ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning som att svaranden bestritt den

9. PARTERNAS ANSVAR

9.1 Säljföretaget får inte ingå avtal med Kunder i andra länder eller i andra valutor än de som följer av Avtalet. 

9.2 Efter Qvicklys förvärv av en fordran får Säljföretaget endast godkänna sådana arrangemang med Kunden, som kan registreras i onlinesystemet. Säljföretaget måste omedelbart informera Qvickly om Säljföretaget har kommit överens med Kunden om retur av varor/tjänster eller nedsättning av köpeskillingen eller om Kunden har använt sina ånger-/hävningsrätt enligt tillämplig lag. 

9.3 Säljföretaget ska besvara Qvicklys frågor om fordringar utan dröjsmål. Parterna ska särskilt informera varandra om en Kund bestrider skyldigheten att betala fordran. Säljföretaget åtar sig att hantera klagomål snabbt och korrekt. Säljföretaget måste informera Qvickly om ett klagomål inte har lösts inom en (1) månad efter mottagandet. 

9.4 Säljföretaget har inte rätt att ålägga några avgifter eller annars högre priser på varor eller tjänster på grundval av att köpet sker via Qvicklys betallösningar eller att på annat sätt diskriminera mot Qvickly. 

9.5 Säljföretaget ansvarar för fullgörandet av sina skyldigheter enligt sitt avtalsförhållande med Kunden och enligt tillämpliga konsumenträttslig lagstiftning. Säljföretaget har inte rätt att använda Qvicklys betallösningar i samband med avsättningar av varor och tjänster som anses vara olagliga enligt gällande lag eller som bryter mot Qvicklys Etikpolicy. Etikpolicyn kommer att tillhandahållas på begäran eller kan hittas på Qvicklys webbsida. 

9.6 Qvickly ansvarar endast för säkerheten för kortdata som Qvickly processar i Qvicklys betallösningar. Övrig hantering av kortdata ansvarar Payment Service Provider för. Qvickly ska följa relevanta delar av vid var tid gällande PCI DSS samt tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter. 

9.7 Vid Kortbetalningar ska Qvickly tillämpa säkerhetsfunktionen 3D Secure för kort med varumärkena Visa (Verified by Visa) och Mastercard (MasterCard SecureCode).

10. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR AVSÄTTNING AV VAROR OCH TJÄNSTER I FYSISKA BUTIKER

10.1 Om inget annat avtalats med Qvickly har Säljföretaget inte rätt att använda Qvicklys betallösningar för avsättning av varor och tjänster i dess fysiska butiker. Säljföretaget har inte heller rätt att acceptera återlämnande av varor i sin fysiska butik(er). Varor som köpts och betalats via Qvicklys betallösningar kan delas ut till Kunder i fysiska butiker av Säljföretaget förutsatt att Säljföretaget i) ansöker om tillstånd hos Qvickly samt ii) följer riktlinjerna i Qvicklys Fraktpolicy.

11. KREDITLIMIT

11.1 Qvickly kommer efter eget gottfinnande att fastställda en kreditlimit för respektive Kund. Qvickly förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna kreditlimit.

12. KOMMUNIKATION

12.1 Meddelande om uppsägning eller annan korrespondens enligt Avtalet ska göras skriftligen med brev, fax eller e-post till de kontaktuppgifter som anges i Avtalet eller som avtalats skriftligen. Kontaktuppgifter till Qvickly finns på www.qvickly.io 

13. SÄKERHET

13.1 För giltighet av Avtalet ska Säljföretaget kunna, i de fall Qvickly kräver, prestera säkerhet i form av minst en borgensman som Qvickly ska godkänna, alternativt annan säkerhet som ska godkännas av Qvickly. Säljföretaget medger att Qvickly äger rätten att avräkna befintliga skulder av alla slag t.ex. förfallna fakturor och upplupna räntor.  

14. ÖVERLÅTELSE OCH UNDERLEVERANTÖRER

14.1 Säljföretaget får inte utan Qvicklys skriftliga medgivande överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.  

14.2 Qvickly äger full frihet att till annan överlåta eller pantförskriva fordringar som Qvickly förvärvat enligt Avtalet. Qvickly äger också rätt att överlåta Avtalet i sin helhet. 

14.3 Qvickly har rätt att anlita underleverantör i den koncern Qvickly ingår i för utförandet av hela eller delar av de avtalade tjänsterna. 

15. QVICKLYS HÄVNINGSRÄTT

15.1 Qvickly äger rätt att omedelbart häva Avtalet om: (a) Säljföretaget väsentligen bryter mot någon bestämmelse i Avtalet, t.ex. Säljföretaget brister i sina åtagande enligt avsnitt 5.12 eller att Säljföretaget inte överför till Qvickly felaktigt gjorda betalningar enligt avsnitt 7.1. (b) Säljföretaget upprepade gånger eller fortlöpande underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet och inte på Qvicklys begäran avhjälpa sådant brister inom den tidsfrist som Qvickly har angivit. (c) Säljföretaget har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller har dolda omständigheter av betydelse. (d) Säljföretagets ekonomiska situation försämras avsevärt, t.ex. att ansökan om konkurs inlämnats mot Säljföretaget eller att densamma försatts i konkurs. 

15.2 Qvickly har dessutom rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om: (e) Säljföretaget erbjuder varor eller tjänster som strider mot Qvicklys Etikpolicy som kan hittas på Qvicklys webbsida; eller (f) Qvickly misstänker brott mot Avtalet och Säljföretaget tillhandahåller inte/tillhandahåller med onödigt dröjsmål sådan rimligt begärd information som är av betydelse för att avgöra huruvida Säljföretaget har åsidosatt avtalet. 

15.3 Qvickly förbehåller sig rätten att med minst en (1) månads förbehållning ändra Avtalets villkor. Säljföretaget är medveten om och accepterar att betalsätten som ingår i Qvicklys betallösningar kan ändras från tid till annan och att Qvickly kan ta bort enskilda betalsätt när som helst, t.ex. på grund av en begäran från en tredjepartsleverantör.  

15.4 Även sedan Avtalet efter uppsägning upphört att gälla består Säljföretagets samtliga skyldigheter enligt Avtalet med avseende på fakturafordringar till dess att mellanhavanden mellan Säljföretaget och Qvickly slutgiltigt reglerats.

16. FORCE MAJEURE

16.1 Om Qvickly hindras från att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal på grund av omständigheter som Qvickly inte har någon kontroll över – t.ex. blixtnedslag, brand, ändrade bestämmelser eller föreskrifter som tillhandahålls av myndigheter, ingripande av myndigheter, arbetsrättslig konflikt eller strejk (även i de fall Qvickly själva är inblandade i konflikten eller strejken), kommunikation eller transportstörningar, valutaförändringar och naturkatastrofer – ska Qvickly befrias från sina skyldigheter tills dess omständighet gett upphov till Qvicklys oförmåga att uppfylla sina skyldigheter inte längre föreligger.  

16.2 Qvickly ansvarar ej för indirekt skada som drabbar Säljföretaget.

17. BEDRÄGERIPOLICY

17.1 Vid misstänkt bedrägeri tillämpar Qvickly dess Bedrägeripolicy vars villkor var giltig vid ordertillfället (aktuella villkor hämtas på Qvicklys webbsida). Om Säljföretaget ej har upphandlat tjänsten ”Bedrägerigaranti” eller ej uppfyller Bedrägeripolicyns krav för bedrägeriersättning ska Säljföretaget anses skyldiga att återköpa fordrans kapitalbelopp.

18.LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

18.1 Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. 

18.2 Samtliga tvister i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av allmän domstol, där Malmö Tingsrätt är första instans.

19.AVTALETS VARAKTIGHET

19.1 Avtalet träder i kraft vid undertecknandet och löper om en första period på sex (6) månader. Därefter ska Avtalet tills vidare (med undantag för att vad som gäller i punkterna 21 och 24 ska fortsätta gälla efter Avtalets uppsägande). Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen för att vara giltig. 

20.KONFIDENTIALITET

20.1 Båda Parterna åtar sig fullt tystnadsplikt under Avtalets löptid samt om en period två (2) år efter Avtalet upphört gälla, att aldrig till tredje part yppa eller dela konfidentiell information. Parterna har dock rätt att avslöja konfidentiell information i nödvändig omfattning om sådant avslöjande följer av börsavtal, tvingande lagstiftning eller behörig myndighets eller domstols begäran. 

20.2 Qvickly har rätt att dela konfidentiell information med underleverantörer, externa rådgivare och andra företag inom den koncern som Qvickly ingår i, under förutsättning att sådana parter omfattas av sekretessförpliktelser som motsvarar dem som omfattas av Avtalet. 

21. AVTALETS GILTIGHET

21.1 Om en bestämmelse i dessa Allmänna Vill 21.1 Om en bestämmelse i dessa Allmänna Villkor blir ogiltigt eller otillämpbart, påverkar detta inte de övriga bestämmelserna och Avtalets giltighet. I stället för den ogiltiga/otillåtna bestämmelsen ska Parterna besluta om en formulering som kommer så nära som möjligt för den kommersiella innebörden och syftet med en sådan bestämmelse.

22. PERSONUPPGIFTSHANTERING

22.1 Hantering uppgifter om Kunder Parterna är överens om och erkänner att de båda (beroende på betalsätt och eventuellt även respektive Tredjepartsleverantör) självständigt ska fungera som insamlare i fråga om personuppgifter som behandlas av dem enligt Avtalet och att Qvickly kommer att vara personuppgiftsansvarig med avseende på eventuella data som mottagits från Kunder. Båda Parterna är överens om att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter avseende personuppgiftshantering samt sekretess. Om och i den mån en den mån en part behandlar personuppgifter på den andras vägnar (i egenskap av personuppgiftsbiträde) ska Parterna i god tro diskutera och komma överens om ett separat personuppgiftshandlingsavtal. 

22.2 Hantering uppgifter om Säljföretag: Qvickly behandlar personuppgifter avseende Säljföretagets företrädare, firmatecknare och verkliga huvudmän, t.ex. kontaktinformation, i syfte att tillhandahålla Qvicklys betallösningar och kringliggande tjänster enligt Avtalet. Uppgifterna kan också användas för statistisk analys och företagsrapportering, bedrägerihantering och för att följa tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter. Qvickly kan dela uppgifter om Säljföretaget med andra företag inom den koncern som Qvickly ingår i, som också kan använda uppgifterna för de syften som beskrivs i Avtalet. Qvickly har åtagit sig att skydda personuppgifter och kommer att införa tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda data. Registrerade personer ska vid skriftlig förfrågan få rätt till tillgång till uppgifterna. Ytterligare information kan erhållas genom att läsa Qvicklys integritetspolicy. 

23. IP-RÄTTIGHETER OCH KNOW-HOW

23.1 Qvickly behåller äganderätten till immateriella rättigheter som utvecklats av Qvickly och tillhandahålls Säljföretaget enligt Avtalet.  

23.2 Säljföretagets användning av Tredjepartsleverantörers varumärken innebär inte någon överföring av äganderätt, rättigheter eller upphovsrätt. Efter Avtalets upphörande eller avskaffandet av ett visst betalsätt förbinder sig Säljföretaget omedelbart att ta bort alla respektive logotyper och liknande av Qvickly och/eller någon Tredjepartsleverantör som specifikt avser sådant betalsätt. Detta gäller inte om Tredjepartsleverantör berättigar Säljföretaget att fortsätta använda Tredjepartsleverantörens logotype logotyper. 

24. VITE OCH SKADESTÅND

24.1 Om en av Parterna inte fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet, har den andra Parten rätt att kräva skadestånd. Vardera Partens årliga ansvar för att betala ersättning eller liknande enligt detta Avtal begränsas till det högsta av (i) ett belopp som motsvarar de serviceavgifter som betalas eller betalas av Säljföretaget till Qvickly under de tolv (12) månaderna som föregår något krav eller (ii) 5 000 euro. Ingendera av Parterna är ansvarigt för oförutsedda skador eller skador som är atypiska för Avtalet, och särskilt inte för indirekta eller följdskador. 

24.2 Trots ovanstående ska Säljföretaget helt och hållet ersätta Qvickly för eventuella förluster, fordringar eller skador (inklusive, men inte begränsat till, böter och påföljder) som uppstår på grund av att Säljföretagets informationsförpliktelser i förhållande till Kunder inte har fullgjorts. Dessutom ska Säljföretagets ansvar i förhållande till eventuella belopp eller fordringar som hänför sig till en fordran enligt kraven i avsnitt 8 eller 15 inte omfattas av ovan angivna ansvarsbegränsning. 

24.3 När det gäller Qvicklys betallösningar måste Säljföretaget också fullt ut ersätta Qvickly från böter, påföljder eller andra krav som åläggs av en Tredjepartsleverantör på grund av omständigheter som utgör ett brott mot Avtalet (t.ex. bristande efterlevnad med instruktioner från Tredjepartsleverantör). 

EXTERNA BETALSÄTT

1. RAMAVTAL

Säljföretaget måste självt upprätta ett separat ramavtal avseende betaltjänst med lämplig leverantör av sådan tjänst, s.k. Payment Service Provider (”PSP”). Kostnader Säljföretaget ställs inför i ett ramavtal är Säljföretaget själv ansvarig för och innefattas inte av Avtalet. 

2. RÄTTSLIGA ASPEKTER

Säljföretaget är skyldig att efterleva tillämpliga lagstiftning samt villkor i avtalet som ingåtts med PSP. PSP kan inte hållas ansvarig för eventuella rättsliga konsekvenser som kan uppkomma som en följd av att Säljföretaget eller Kunden nyttjat PSP:s betaltjänst på ett oriktigt eller illegalt sätt. Detsamma gäller för all eventuella data skickat av Säljföretaget eller Kunden i anslutning till PSP:s betaltjänst. Säljföretaget är skyldig ersätta PSP för anspråk som tredje man eller myndigheter kan rikta mot PSP i händelse av påstådda kränkningar av tredje parts rättigheter eller Säljföretagets brott mot gällande lagstiftning eller villkor PSP. I fråga om sådana krav har PSP rätt att omedelbart stoppa Säljföretagets användning och tillgång till betaltjänsten. Qvickly tar inget ekonomiskt ansvar för betalningstransaktioner genomförda med PSP.

3. RÄTTIGHETER

PSP innehar alla rättigheter, inklusive upphovsrätt, till kod samt annat material som görs tillgängligt för Säljföretaget i samband med Avtalet. Säljföretaget erhåller endast en tidsbegränsad, icke-exklusiv nyttjanderätt till PSP:s betaltjänster, dess kod och annat material som görs tillgängligt för Säljföretaget, och har inte rätt att kopiera kod eller annat material i större utsträckning än nödvändigt med hänsyn till användning av innehållet i Avtalet eller avtalet som ingåtts med PSP. Säljföretagets brott mot dessa skyldigheter anses vara ett väsentligt avtalsbrott.