Allmänna villkor – fakturaköp

Version 2.1
Senast uppdaterad: 2024-01-17

”Qvickly” är ett varumärke som används av Invoice Finance (556650-1960). Invoice Finance AB benämns nedan som ”Qvickly”.  

Definitioner och uttryck i dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) som används i Samarbetsavtalet ska, om inte annat uttryckligen anges, ha samma innebörd i Allmänna Villkoren 

1. QVICKLYS TJÄNSTER 

1.1 Qvickly erbjuder Bolaget köp av Bolagets fakturor till Bolagets kunder (”Kunder”) avseende försäljning av varor eller tjänster inom ramen för Bolagets normala verksamhet (”Kundfakturor”) samt hantering av Bolagets övriga kundfakturor (s.k. fakturaservice).  

1.2 Det åligger inte Qvickly någon skyldighet att köpa några Kundfakturor och Qvickly förbehåller sig rätten att fritt, helt eller delvis, avböja förfrågningar om köp av Kundfakturor från Bolaget. 

1.3 Bolaget ska under detta Avtals giltighetstid endast överlåta Kundfakturor till Qvickly. 

2. FAKTURAKÖP

2.1 Fakturaunderlag 

Bolaget ska upprätta ett komplett fakturaunderlag avseende de kundfakturor som Bolaget vill överlåta till Qvickly. Underlaget ska upprättas i enlighet med av Qvickly vid var tid meddelade anvisningar. 

2.2 Översända av kundfakturor 

Bolaget ska månadsvis översända samtliga kundfakturor som Bolaget önskar överlåta till Qvickly. Fakturorna ska översändas i fakturafil eller annat format i enlighet med Qvickly instruktion. Qvickly ska meddela Bolaget huruvida Qvickly accepterar eller avstår från köp av de översända fakturorna. 

2.3 Priser, avgifter och räntor 

Av Qvickly tillämpade priser, avgifter, räntor m.m. anges enligt Samarbetsavtalet. Qvickly har rätt att med 30 dagars skriftlig varsel ändra priser och andra villkor. Om Bolaget inte accepterar de ändrade villkoren äger Bolaget rätt att säga upp detta Avtal till upphörande med verkan den dag då de nya villkoren skulle träda i kraft. Sådan uppsägning ska ske skriftligen inom femton (15) dagar från det att Qvickly meddelat Bolaget om villkorsändringen. Om uppsägning ej skett inom denna tid har Bolaget accepterat villkorsändringen. 

2.4 Betalning av Kundfakturor  

På Kundfakturorna ska endast Qvickly bankgiro anges. På Kundfakturorna ska anges av Qvickly föreskriven dröjsmålsränta och avgifter vid utebliven betalning. Kundfakturorna ska innehålla upplysning om att Kundfakturorna överlåtits och att betalning med befriandeverkan endast kan ske till Qvickly. Om Kund erlägger betalning av Kundfaktura direkt till Bolaget ska Bolaget 

i) omedelbart informera Qvickly,

ii) samtidigt överföra det erhållna beloppet till Qvickly samt

iii) skriftligen, med kopia till Qvickly, underrätta Kunden att betalning med befriande verkan endast kan ske till Qvickly. 

2.5 Kreditupplysning på Kunder 

Qvickly skickar Kundfakturorna till Kunderna. Qvickly äger rätt att begära kreditupplysningar avseende Kunder samt rätt att kontakta Kunder. 

3. ÅTERKÖPSSKYLDIGHET FÖR VISSA KUNDFAKTUROR

3.1 Definition 

Med uttrycket ”Återköpsskyldighet” avses i dessa villkor en skyldighet för Bolaget återköpa vissa av de enligt detta Avtal överlåtna Kundfakturorna från Qvickly. 

3.2 Återköpsskyldighet för överlåtna Kundfakturor 

Bolaget har en Återköpsskyldighet för överlåtna Kundfakturor som avser: 

(i) Konsumenter, handels -eller Kommanditbolag, enskilda firmor eller föreningar; 

(ii) Fakturamottagare med säte eller hemvist utanför Sverige; 

(iii) Fakturor med ett fakturabelopp understigande femtusen (5 000) kronor inklusive mervärdesskatt; och 

(iv) Sådana Kundfakturor som Qvickly innan eller i samband med sin accept av köpet av Kundfakturan meddelat Bolaget omfattas av Återköpsskyldighet. 

3.3 När inträffar återköpsskyldighet  

Återköpsskyldigheten för de Kundfakturor som anges i punkt 3.2 ovan inträffar om Kund inte erlagt full betalning inom 30 dagar från förfallodagen och Qvickly därefter anmodat Bolaget att återköpa sådan faktura. Bolaget ska erlägga betalning av hela det obetalda fakturabeloppet vid Qvickly anfordran jämte på fakturan angiven dröjsmålsränta beräknad från fakturans förfallodag. 

3.4 Återköpsskyldighet de första fem fakturorna  

Utöver de fakturor som anges i punkt 3.2 ovan har Bolaget alltid en Återköpsskyldighet för de fem (5) första Kundfakturor som överlåts till Qvickly. Dessa fakturor omfattas således automatiskt av Återköpsskyldighet utan att någon underrättelse elle rannat meddelande därom lämnats till Bolaget.

4. REGRESSRÄTT

4.1 Fakturaköp med regressrätt 

Vid ”Löpande fakturaköp med regress” tar Qvickly inte kreditrisken för Kundfakturorna. Qvickly äger därmed rätt att kräva ersättning av Bolaget för Kundfaktura som Kund inte erlagt full betalning inom 30 dagar från förfallodagen (dock inom 15 dagar om fakturan har betalningsvillkor understigande 30 dagar).  

Qvickly reglerar i första handsina krav på ersättning i enlighet med paragraf 9 nedan. Qvickly äger även rätt att kräva betalt direkt från Bolaget. På fakturor som omfattas av denna punkt löper den ränta som bolaget erlägger till Qvickly enligt Samarbetsavtalet med anges ett tillägg om 0,50 procentenheter per månad från fakturans förfallodag. 

Om Qvickly har befogad anledning att anta att Kunden inte kommer att betala en Kundfaktura äger Qvickly rätt att kräva ersättning från Bolaget även innan 30 dagar förflutit från förfallodagen. 

4.2 Fakturaköp utan regress 

Vid ”Löpande fakturaköp utan regress” tar Qvickly kreditrisken för Kundfakturorna.

5. TVISTIGA FAKTUROR

Både vid fakturaköp med eller utan regress äger Qvickly rätt att kräva Bolaget på ersättning för överlåtna Kundfakturor i det fall Kund, helt eller delvis, bestrider betalningsansvar för Fakturan.  

Bolaget ska i sådant fall vid anfordran erlägga betalning för den del av Kundfakturan som är obetald jämte den ränta som Bolaget erlägger till Qvickly enligt Samarbetsvatalet med ett tillägg om 0.50 procentenheter per månad från fakturans förfallodag.

6. KREDITFAKTUROR

Bolaget äger endast rätt att ställa ut kreditfakturor avseende överlåtna Kundfakturor om och i den utsträckning Bolaget betalat motsvarande belopp till Qvickly. 

För det fall att kreditfaktura ställts ut utan att Bolaget fullgjort sina förpliktelser enligt ovan och Qvickly inte heller kan tillgodogöra sig betalning i enlighet med paragraf 9 nedan ska Bolaget vid anfordran utge det belopp som fattas jämte den ränta som Bolaget erlägger till Qvickly enligt Samarbetsavtalet med ett tillägg om 0,50 procentenheter per månad, från den krediterade Kundfakturans förfallodag.

7. FAKTURASERVICE

Vid fakturaservice administrerar Qvickly, på uppdrag av Bolaget och under förutsättning att Qvickly har erhållit underlag med kunduppgifter och annan relevant information från Bolaget, inbetalningar från Kunder, påminnelsehantering, utställande av fakturor ochr edovisning av inkomna belopp till Bolaget, efter avdrag för Qvickly ersättning. På fakturor som omfattas av fakturaservice ska anges att fakturan administreras av Qvickly och att betalning med befriande verkan endast kan ske till Qvickly. Samtliga inbetalningar avseende räntor och upplupna kostnader p.g.a. betalningsdröjsmål tillfaller Qvickly. 

Priset för fakturaservice utgörs av fakturaavgiften enligt Samarbetsavtalet. Ersättning förövriga av Qvickly utförda tjänster, t.ex. krediteringar m.m. utgår i enlighet med Qvickly vid var tid tillämpade prislista.

8. BOLAGETS GARANTIER

8.1 Kundfaktura  

Bolaget garanterar att varje Kundfaktura som lämnats till Qvickly: 

 • inte avser öppet köp, kommissions-, avbetalnings-eller efterkravsförsäljning eller annan försäljning där Kunden har rätt att ångra, avbeställa eller häva köpet 
 • Inte avser Kund som är moder-eller dotterbolag till Bolaget, annat bolag där det finns en ekonomisk intressegemenskap till Bolaget, Kund som på annat sätt kan anses som närstående till Bolaget eller person som är anställd i sådant bolag; 
 • endast avser vara eller tjänst som har levererats inom Bolagets normala rörelse och inte avser exempelvis skadestånd, vite, dröjsmålsränta eller annan liknandeersättning; 
 • inte förutsätter att Bolaget eller annan ska utföra ytterligare arbete för att vara förfallen till betalning 
 • inte omfattas av någon begränsning som innebär att den, helt eller delvis, inte kan överlåtas 
 • inte har överlåtits till eller belånats hos någon annan, inte är pantsatt och inte omfattas av annan säkerhet eller belastning, som t.ex. företagshypotek; avser den tjänst eller produkt som anges på fakturan och att tjänsten ellerprodukten inte är försenad eller behäftad med fel;
 • inte omfattas av några villkor för betalning än de som framgår av fakturan 
 • inte omfattas av någon rätt för Kund att hålla inne betalning, eller att Kunden harkvittningsgill motfordran eller rätt till prisavdrag, rabatt eller liknande 
 • har en avtalad dröjsmålsränta uppgår till minst den ränta som följer av 6 §räntelagen
 • inte är tvistig och att det inte i övrigt föreligger tvist mellan Bolaget och Kundenoch att det inte finns anledning att tro att det uppkommer någon sådan tvist 
 • inte omfattas av någon omständighet som Bolaget känner till eller borde ha känt till som kan medföra att fakturamottagaren inte kommer att betala enligt fakturans villkor eller att det föreligger annan omständighet som Qvickly rimligen haft intresse av att känna till. 

8.2 Brott mot garantier 

Vid brott mot någon av garantierna ovan har Qvickly, utöver övriga påföljder som avtalsbrott kan medföra, rätt att med omedelbar verkan häva Samarbetsavtalet samt kräva ersättning de kostnader som Qvickly drabbas av på grund av avtalsbrottet. Bolaget ska även vid anfordran erlägga betalning för Kundfaktura som omfattas av garantibrottet jämte den dröjsmålsränta som utgår i enlighet med villkoren på Kundfakturan. 

8.3. Löpande information 

Bolaget åtar sig att löpande informera Qvickly om inträffade eller förväntade förändringarvad gäller Bolagets finansiella ställning, ägarskap och ledning. Bolaget ska på Qvickly begäran översända kvartalsrapporter eller årsbokslut

9. KVITTNINGSRÄTT

Qvickly äger rätt att reglera samtliga fordringar på Bolaget genom kvittning av ersättning till Bolaget för Kundfakturor, eller genom ianspråktagande av sådana mottagna betalningar som erhålls från kunder enligt fakturaservice eller andra belopp som Qvickly innehar för Bolagets räkning. 

Qvickly har därutöver en rätt att innehålla utbetalningar till Bolaget om Qvickly har, eller haranledning att anta att det uppstår, krav mot Bolaget.

10. AVTALSTID

Samarbetsavtalet ska börja gälla när det undertecknats av båda Parterna och gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader. Vid Samarbetsavtalets upphörande, oavsett anledning därtill, ska Bolaget vid anfordran betalasamtliga Bolagets skulder till Qvickly.

11 FÖRTIDA UPPHÖRANDE P.G.A. KONTRAKTSBROTT ELLER INSOLVENS

11.1 Vardera Parten äger säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande

 • om den andra Parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet; eller
 • om den andra Parten ställer in betalningarna eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

11.2 Därutöver har Qvickly rätt att upp detta Avtal till omedelbart upphörande

 • om Bolaget anlitar annat bolag än Qvickly för fakturaservice, indrivningsåtgärder eller överlåtelse av fakturor;
 • om Bolaget är i dröjsmål med betalning och dröjsmålet överstiger sju (7) dagar eller om Qvickly har anledning att anta att Bolaget inte kan fullfölja sina åtaganden
 • om Bolagets verksamhet på grund av påstådda brister eller oegentligheter förekommer i negativa sammanhang, mottar flertalet klagomål eller bestridanden från Kunder, förekommer hos kronofogden eller domstol och detta enligt Qvickly bedömning riskerar att skada Qvickly renommé, eller
 • om Bolagets ägarbild eller ledning förändras eller om Bolaget avhänder sig väsentlig del av sina tillgångar.

11.3 Oavsett om Avtalet sägs upp eller ej ska Part ersätta den andra Parten för den skada som avtalsbrottet medför.

12 SEKRETESS

Parterna förbinder sig att inte, vare sig under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som part mottagit från andra Parten och som är av sådan art att den är att betrakta som den andra Partens affärshemlighet eller som Parten kan antas vilja hålla konfidentiell. Parterna ska också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att anställda avslöjar sådana affärshemligheter för utomstående.

13 QVICKLYS ANSVAR

Qvickly ansvar enligt detta Avtal är begränsat till direkt skada och är, förutom vid fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till ett belopp om 50 000 kronor.

14 ÖVRIGT

14.1 Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

14.2 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

14.3 Bolaget får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan Qvicklys skriftliga medgivande. Qvickly har rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

15 TVISTER

15.1 Svensk materiell rätt ska gälla för detta Avtal. 15.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i första instans av tingsrätten i Malmö.