Allmänna villkor – inkasso

Version 2.0
Senast uppdaterad: 2023-03-22

”Qvickly” är ett varumärke som används av Invoice Inkasso AB, org. nr 559019-3396. Invoice Inkasso AB benämns nedan som ”Qvickly”.

1. QVICKLYS TJÄNSTER

Ett inkassouppdrag från uppdragsgivaren innebär att Qvickly har erhållit fullmakt att för uppdragsgivarens räkning indriva förfallen otvistig fordran som denne har på̊ tredje man. Qvickly har rätt att avstå̊ från att behandla ett mottaget inkassouppdrag eller avsluta ett pågående inkassouppdrag om man anser att fordran inte är indrivningsbar eller om andra förutsättningar bedöms föreligga som omöjliggör eller avsevärt försvårar indrivningen. Återkallas ett överlämnat inkassouppdrag av uppdragsgivaren eller avslutar Qvickly efter eget bedömande ett pågående uppdrag eller säger någon av parterna upp avtalet, äger Qvickly rätt att fakturera uppdragsgivaren, enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. 

2. UPPGIFTER OCH HANDLINGAR

Uppdragsgivaren är förpliktad att översända samtliga uppgifter och handlingar som Qvickly anser vara nödvändiga för att kunna indriva fordran. 

3. GOD INKASSOSED

Qvickly förbinder sig att driva inkasso- verksamhet enligt god inkassosed efter vad som följer av Inkassolag 1974:182 och ”Datainspektions råd om Tillämpning av inkasso-lagen”. 

4. ARVODE, AVGIFTER ETC.

Lagstadgade arvoden och avgifter samt utlägg och övriga kostnader som betalas av gäldenären tillfaller Qvickly. I de fall sådana arvoden och avgifter samt utlägg och övriga kostnader inte ersätts av gäldenären debiteras uppdragsgivaren härför. Qvickly äger rätt att begära förskottsbetalning av uppdragsgivaren för arvoden och avgifter samt utlägg och övriga kostnader enligt gällande prislista eller separata pris-överenskommelser.  

5. AVDRAG FÖR PROVISION

Qvickly äger rätt att ur indrivna betalningar från gäldenär göra avdrag för provision och behålla medel som ersättning för kostnader uppkomna i samband med indrivningen samt kvitta fordran som Qvickly har mot uppdragsgivaren. Utlägg och arvode som ej avräknats från inkasserade medel ska betalas av uppdragsgivaren. Qvickly skall hålla indrivna medel åtskilda från egna medel och skall utan dröjsmål redovisa och utbetala indrivna medel till uppdragsgivaren efter avräkning enligt ovan. 

6. ÅTGÄRDER

Qvickly Nordic Collection bestämmer efter eget gottfinnande vilka åtgärder som skall vidtagas i ärendet samt äger rätt att träffa uppgörelser med gäldenären efter egen bedömning. 

7. RÄTTSLIG ÅTGÄRD

Inkassoärende lämnas inte till domstol eller annan myndighet för rättslig åtgärd utan uppdragsgivarens medgivande. För ansökan om betalningsföreläggande i Sverige krävs dock inte sådant medgivande. Bestrider gäldenären betalningsföreläggande skall Qvickly inhämta uppdragsgivarens godkännande innan stämningsansökan ges in. Vid större tvister, där värdet av tvisten uppenbart överstiger det vid var tid gällande halva prisbasbeloppet, kan ärendet överlämnas till advokatbyrå eller annat inkassoföretag. 

8. GÄLDENÄR BESTRIDER FORDRAN

Uppdragsgivaren skall omgående meddela Qvickly om gäldenären bestrider fordran eller betalar direkt till uppdragsgivaren eller om fordran på annat sätt reduceras till någon del. Denna förpliktelse omfattar även annan information som kan vara av betydelse för det enskilda inkassouppdraget eller avtalsförhållandet i övrigt.  

Betalning av fordran direkt till uppdragsgivaren skall anses vara indriven av Qvickly om betalning erlagts efter att inkassokravet skickats ut till gäldenären. Sådan betalning skall omgående överföras till Qvickly för avräkning enligt § 5. 

9. ÅTGÄRDER FRÅN UPPDRAGSGIVAREN

Uppdragsgivaren äger inte rätt att själv eller genom annat ombud vidta åtgärder avseende fordran som lämnats till Qvickly för indrivning innan uppdraget avslutats av Qvickly. 

10. ÖVERFÖRA ÄRENDEN TILL EFTERBEVAKNING

För det fall ordinarie inkassoåtgärder ej givit resultat eller om gäldenären på annan grund visas vara insolvent överförs ärendet till efterbevakning. Arvoden och avgifter samt utlägg och övriga kostnader som inte ersätts av gäldenären debiteras uppdragsgivaren vid överförandet till efterbevakning. 

11. ÅTGÄRDER VID EFTERBEVAKNING

Efterbevakning innebär att gäldenärens betalningsförmåga fortlöpande kontrolleras och bevakas. Qvickly bestämmer efter eget gottfinnande vilka åtgärder som skall vidtagas i ärendet som handläggs på långtidsbevakning. Preskriptionstid bevakas och i möjligaste mån vidtages preskriptionsavbrytande åtgärder. Qvickly har inget ansvar för förlust och inget skadestånd kan åläggas Qvickly om en fordran preskriberas. 

12. KOSTNADER I SAMBAND MED HANDLÄGGNINGEN

Qvickly svarar för alla kostnader i samband med handläggningen gällande ärenden som ligger på efterbevakning och äger rätt att träffa uppgörelser med gäldenären samt avsluta ärenden efter egen bedömning. 

13. UNDANTAG FRÅN ÖVERFÖRANDET TILL EFTERBEVAKNING

Undantag från överförandet till efterbevakning gäller ärenden som ingår i avbetalningsplaner eller där ärendet inlämnats för betalningsföreläggande eller är föremål för verkställighet. 

14. VILLKORSÄNDRINGAR

Qvickly förbehåller sig rätten att med 30 dagars skriftligt varsel ändra villkoren och priserna för detta avtal eller, i händelse av myndighetsåtgärd eller om lagstiftning så föranleder, med omedelbar verkan. I prislistan angivna arvoden och avgifter, för vilka maximibelopp fastställs genom författning eller beslut av myndighet, skall utan föregående varsel alltid motsvara vid varje tid gällande maximibelopp.

15. TREDJE PART 

Qvickly förbehåller sig rätten att sätta annan i sitt ställe, att för uppdragsgivarens räkning inkassera fordringar som denne har mot tredje man. 

16. SKADA

Qvickly är inte ansvariga för skada som drabbar uppdragsgivaren till följd av ändrade valutakurser eller till följd av krig, myndighetsåtgärder, upprop, strejk, lockout, naturkatastrofer eller händelser som Qvickly inte råder över. Vidare frånsäger sig Qvickly allt ansvar för skada som förorsakas av person som anlitats av Qvickly för inkassoåtgärd enligt detta avtal. 

17. RÄTTSLIGA PÅFÖLJDER

Uppdragsgivaren står det fulla ansvaret för rättsliga påföljder och de kostnader som kan uppstå för Qvickly på grund av att uppdragsgivaren inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal. Om uppdragsgivaren inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal äger Qvickly rätt omgående säga upp avtalet. 

18. TVIST

Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol och med Malmö tingsrätt som första instans.