Etikpolicy

Version 2.0
Senast uppdaterad: 2023-03-21

”Qvickly” är ett varumärke som används av Billmate AB (556918-4129) Billmate AB benämns nedan som ”Qvickly”. Definitioner och uttryck i denna etikpolicy för Säljföretag (”Etikpolicy”) som används i Samarbetsavtalet med Säljföretaget ska, om inte annat uttryckligen anges, ha samma innebörd i Etikpolicyn.

1. Inledning 

1.1 Qvickly strävar efter att endast samarbeta med Säljföretag vars verksamhet överensstämmer med Qvicklys vision att göra betalningar och e-handel säkrare och bättre för Kunder. För Qvickly innebär detta att etiska aspekter av Säljföretagets verksamhet beaktas.  

1.2 Qvicklys produkter och tjänster får endast användas för lagliga ändamål. Därutöver vill Qvickly förhindra att dess produkter och tjänster används oetiskt. Om ett Säljföretag som använder Qvicklys Tjänster, agerar oetiskt eller säljer produkter och/eller tjänster som är att betrakta som oetiska, kan det skada allmänhetens förtroende för både Säljföretaget och Qvickly. För att förebygga denna risk har Qvickly fastställt följande Etikpolicy för Säljföretag.  

1.3 Qvicklys mål är att snabbt och konsekvent kunna bedöma vad som stämmer överens med denna Etikpolicy samt kommunicera detta till Säljföretag.

2. PRINCIPER 

2.1 Bedömningen av etiska överväganden är en subjektiv process. Qvickly kommer såldes bedöma etiska frågor efter eget gottfinnande men ska alltid beakta fastställda allmänna principer i denna Etikpolicy samt de exempel som är upptagna i bilagan till denna Etikpolicy. Exemplen som i bilagan har klassificerats som ”Ej tillåtna” är olagliga enligt tillämplig lag, föreskrift eller förordning. Exemplen som anges som i bilagan har klassificerats som ”Tillåtna under särskilda förhållanden” kan tillåtas under vissa förutsättningar och efter förhandsgodkännande från Qvickly.

3. OETISKA AFFÄRSMETODER 

3.1 Qvickly ska inte samarbeta med Säljföretag som säljer/tillhandahåller produkter eller utför tjänster med hjälp av medel och metoder som är vilseledande, bedrägliga, kränkande eller orättvisa för Kunder eller på annat sätt är att betrakta som oetiska eller olagliga.  

3.2 Qvickly ska göra en individuell, proportionell och professionell bedömning av Säljföretaget.  

3.3 Säljföretags medel och metoder för att bedriva marknadsföring, annonsering och distribution ska beaktas vid bedömningen av om dess verksamhet är oetisk eller strider mot konsumentskyddslagstiftning.  

3.4 Qvickly ska ta hänsyn till Säljföretagets anseende och rykte, t.ex. genom mediabevakning, länkar till och från Säljföretagets hemsida samt webbforum, vid bedömningen av om Säljföretagets verksamhet är oetisk eller strider mot konsumentskyddslagstiftning.

4. OETISKA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 

4.1 Qvickly ska inte samarbeta med Säljföretag som säljer/tillhandahåller produkter eller tjänster som Qvickly bedömer vara oetiska enligt denna Etikpolicy.  

4.2 Qvickly ska göra en individuell, proportionell och professionell bedömning av Säljföretagets produktportfölj. 

4.3 Med produkter med dubbla användningsområden åsyftas produkter som kan ha dels en laglig och (enligt Qvickly) etisk användning, dels en olaglig och (enligt Qvickly) oetisk användning. Vid bedömning av Säljföretag som tillhandahåller produkter med dubbla användningsområden, kommer Qvickly att analysera om Kunder avser att använda produkten på ett olagligt/oetiskt sätt och om Säljföretaget stödjer/uppmanar till sådan användning.

5. TREDJEPARTSBEGRÄNSNINGAR

5.1 Vid tillhandahållande av vissa Tjänster samarbetar Qvickly med olika Tredjepartsleverantörer. I det fallet Säljföretag önskar nyttja Qvicklys tjänst som tillhandahålls i samarbete med en Tredjepartsleverantör och Tredjepartsleverantören tillämpar striktare regler för vad som ska betraktas som etiska och tillåtna produkter och tjänster, ska Tredjepartsleverantörens regler tillämpas. 

5.2 Qvickly förbehåller sig rätten att acceptera eller avvisa ett Säljföretag som säljer:  

(a) någon produkt eller tjänst som kränker eller riskerar att bryta mot, upphovsrätt, varumärke eller affärshemlighet som innehas av någon tredje part.  

(b) någon produkt, tjänst eller verksamhet som är bedräglig, orättvis eller på annat sätt förbjuden eller begränsad av en eller flera tredje parter.  

5.3 Qvickly ska på begäran tillhandahålla information till Säljföretaget om begränsningar enligt punkt (ii) ovan.

6. UPPSÄGNING AV SAMARBETSAVTAL 

6.1 Om Säljföretaget inte följer denna Etikpolicy och inte hörsammar Qvicklys anmaning att vidta åtgärd, har Qvickly rätt att:  

(a) kräva att Säljföretaget återköper den till Qvickly överlåtna fordran.  

(b) säga upp Samarbetsavtalet med Säljföretaget i det fallet överträdelsen är allvarlig eller systematisk. 

7. TILLÄMPLIG VERSION 

7.1 Etikpolicyn tillämpas från den dag den är daterad.  

7.2 Fordringar som överlåtits till Qvickly omfattas av den version av Etikpolicyn som vid ordertillfället var gällande. 

8. ÄNDRINGAR AV ETIKPOLICY 

8.1 Qvickly förbehåller sig rätten att ensidigt justera denna Etikpolicy och kommer, om det bedöms nödvändigt, skriftligen informera Säljföretaget om sådana justeringar senast en (1) månad innan dessa justeringar träder i kraft. 

Oetiska affärsmetoder, metoder produkter och tjänster
Nedan listor över affärsmetoder, produkter och tjänster som Qvickly har kategoriserat som ”ej tillåtna” respektive ”tillåtna under särskilda förhållanden”, är inte uttömmande.  

Qvickly kan komma att bedöma att sådana affärsmetoder, produkter och tjänster som inte listas nedan, är att betrakta som ej tillåtna eller tillåtna under särskilda förhållanden.  

Genom att Säljföretaget ansluter sig till Qvickly, bekräftar Säljföretaget att den inte ska nyttja Qvicklys Tjänster för att använda affärsmetoder, marknadsföra, distribuera eller på annat sätt hantera varor eller tjänster som listas som ”Ej tillåtna nedan” samt inhämta godkännande från Qvickly att använda affärsmetoder, marknadsföra, distribuera eller på annat sätt hantera varor eller tjänster som listas som ” Tillåtna under särskilda förhållanden”. 

 EJ TILLÅTNA  

 • Marknadsföring, distribution eller annan hantering av olagliga produkter eller tjänster 
 • Pyramidspel och multilevel marketing eller motsvarande som strider mot svensk lotterilagstiftning 
 • Negativ kontraktsbindning 
 • Verksamhet som strider mot eller ej tillämpas konsumentskyddslagstiftning 
 • Vilseledande eller missvisande marknadsföring 
 • Olagliga affärsmetoder 
 • Produkter som uppmuntrar brottslighet eller kan ge stöd till olagliga aktiviteter 
 • Ämnen och produkter som vanligen används för tillverkning eller användning av droger eller replikering av sådana droger 
 • Försäljning av produkter eller tjänster, inklusive bilder, som är avsedda att kränka en individs eller grupps integritet och som saknar konstnärligt värde 
 • Tjänster som är avsedda att främja skatteflykt 
 • Verksamhet, produkter eller tjänster som är avsedd att nyttjas för momsbedrägerier 
 • Tjänster avsedda att främja överträdelser av immateriella rättigheter såsom upphovsrätter, t.ex. genom obehörig fildelning eller streaming 
 • Förfalskade produkter, olicensierade kopior och andra produkter som bryter mot immateriella rättigheter
 • Verksamhet, produkter eller tjänster som riskerar innebära fara, skada eller lidande för människor eller djur 
 • Leveransmetoder som kan leda till lidande hos djur 
 • Handel med hotade djur eller växter eller verksamhet med produkter som härrör från hotade djur eller växter 
 • Spel-, vadhållning- och lotteriverksamhet 
 • Verksamhet, produkter eller tjänster som uppmuntrar eller på annat sätt är relaterade till hat, våld, rasism eller diskriminering 
 • Prostitution och eskorttjänster, inkl. livesända webbkamera-tjänster 
 • Produkter och tjänster som tillhandahålls utan erforderlig licens (t.ex. fyrverkerier, receptbelagda mediciner/läkemedel, vapen och finansiella tjänster/produkter)

 TILLÅTNA UNDER SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN  

 • Aggressiv marknadsföring 
 • Affärsmetoder som kan föranleda negativ publicitet, s.k. ryktesrisk 
 • Utgående- (outbound) och inkommande (inbound) telemarketing 
 • Dörrförsäljning 
 • Ägande eller samarbete med Säljföretag som (i) säljer/tillhandahåller produkter eller utför tjänster med hjälp av medel och metoder som Qvickly bedömer är oetiska, eller (ii) säljer/tillhandahåller produkter eller tjänster som Qvickly bedömer vara oetiska 
 • Tobaksprodukter och tillbehör 
 • E-cigaretter och tillbehör 
 • Alkoholprodukter samt produkter som vanligen används för tillverkning av alkoholprodukter 
 • Vapen eller vapentillbehör (t.ex. jaktvapen, vapen avsedda för sportskytte, soft air guns, knivar och replikor) 
 • Cyberlockers-tjänster (t.ex. fillagring, filhantering och fildelning) för olika typer av mediefiler och data 
 • Digitala nedladdningar (t.ex. nedladdning/streaming av film och musik) • Datorspel eller virtuella krediter att nyttja i datorspel 
 • Sexleksaker och pornografiska produkter 
 • Naturläkemedel och hälsopreparat 
 • Produkter med dubbla användningsområden 
 • Självdiagnostest för sjukdomar 
 • Finansiella tjänster (t.ex. investeringstjänster, finansiell rådgivning, betaltjänster, etc.) 
 • Tjänster inom valuta och valutaväxling, t.ex. handel med valutor, kryptovalutor, digitala plånböcker etc. 
 • Politiska organisationer, föreningar eller kampanjer