Villkor – jem & fix

Version 2.0
Senast uppdaterad: 2023-04-25

”Qvickly” är ett varumärke som används av Billmate AB (556918-4129) Billmate AB benämns nedan som ”Qvickly”.  

Definitioner och uttryck i dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) som används i Samarbetsavtalet ska, om inte annat uttryckligen anges, ha samma innebörd i Allmänna Villkoren

Betalningstiden för faktura är 14 dagar för privatpersoner och 30 dagar för företag från att köpet genomförts. Om du gör en retur har du möjlighet att flytta förfallodatumet upp till tio dagar på fakturor som inte har förfallit. Det är du som är kredittagare som ansvarar för att betalningen inkommer inom angiven tidsram enligt de villkor du godkänt vid val av betalningsalternativ ”Faktura”. Vid genomförande av köp accepterar du även betalningsansvaret. Fakturan skickas via e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.

Skulle du inte hitta fakturan kan du kontakta Qvicklys kundtjänst för hjälp eller besöka https://my.qvickly.io

  1. GENERELLA ANVÄNDARVILLKOR  

Genom att nyttja Qvicklys fakturatjänst godkänner du Billmate AB (556918-4129), Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö), villkor. I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Qvickly fakturatjänst. Därigenom har du även godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området.

2. IDENTIFIERING OCH KREDITPRÖVNING  

I samband med att du väljer att betala ditt köp med Qvicklys faktura ombeds du uppge bland annat ditt personnummer. Genom att ange informationen görs en kreditprövning. Detta i syfte för att bland annat säkerställa din identitet. För att få handla mot faktura och delbetalning behöver du vara över 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs i samband med användandet av Qvickly faktura. Kreditprövningen kan i vissa fall innebära att en kreditupplysning tas. Du blir i sådana fall meddelad detta antingen via e-post eller brevledes. Kreditupplysningen sköts via Creditsafe och är inget som belastar när man ansöker om kredit hos kreditinstitut. Qvickly förbehåller sig rätten att utföra stickprovskontroller för att säkerställa fakturans korrekthet samt äkthet. Detta kan till exempel ske genom telefonsamtal, legitimationskontroller samt verifiering via elektronisk identifiering, exempelvis Mobilt BankID. I det fall du genomför betalningen i egenskap av företag kan en kreditupplysning komma att begäras dels på företag och dels på dig som köpare enligt punkt 3.

3. Företagsfakturering

Om du genomför ditt köp i egenskap av företag går du i egenskap av köpare i personlig borgen för köpet. Detta innebär att du personligen ansvarar för att fakturan är riktigt grundad och att betalning kommer ske enligt överenskommelse. När full betalning erlagts tilldelas du som köpare en fullmakt för framtida köp.

4. PERSONUPPGIFTER 

Vid genomförande av köp med Qvickly som betalningsförmedlare kommer Qvickly att hantera dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. 

5. BETALNING OCH AVGIFTER 

Vid utebliven betalning tillkommer lagstadgad påminnelse-/förseningsavgift (f.n. 60 SEK) samt dröjsmålsränta om 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. 

6. UPPDATERING AV VILLKOR 

Qvickly förbehåller sig rätten att uppdatera villkoren. Villkoren och tjänsten förbättras kontinuerligt. Det är därför viktigt att vid varje köptillfälle läsa villkoren.

7. TVIST M.M. 

Utöver vad som följer ovan villkor eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning kan inte Qvickly i något fall ansvara för skada som direkt eller indirekt orsakats av användandet av Qvicklys betaltjänster. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister skall hanteras av allmän domstol, med Malmö Tingsrätt som första instans.

8. ÖVERLÅTELSE 

Qvickly äger rätten att överlåta, belåna eller pantsätta fordran mot kund till annan. Kund (du) äger inte, utan Qvicklys skriftliga medgivande, rätt att överföra sina skyldigheter eller rättigheter enligt avtalet på annan part. 

Kontaktuppgifter

För att kontakt Qvickly besök https://qvickly.io/kundsupport.

Ladda ner villkor